معاون مدیر صنایع کشاورزی | مدیریت صنایع کشاورزی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

  نام و نام خانوادگی :سید عباس آقا میری
تحصیلات :مهندسی علوم و صنایع غذایی
محل تحصیل : دانشگاه فرودسی مشهد
سمت :معاون مدیر صنایع کشاورزی
سابقه کار:22سال