رئیس اداره نظارت بر طرح ها | مدیریت صنایع کشاورزی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

نام و نام خانوادگی : داوود عیسی زاده 
تحصیلات :مهندسی علوم و صنایع غذایی
محل تحصیل :دانشگاه شهید چمران اهواز
 سابقه کار :25 سال