کارشناس مسئول صنایع کشاورزی | مدیریت صنایع کشاورزی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

نام نام خانوادگی : اسماعیل عابدی
تحصیلات : کاردانی علوم و صنایع و غذایی
محل تحصیل : دانشکده شهید  هاشمی نژاد
سابقه کار :24 سال