کارشناس صنایع کشاورزی | مدیریت صنایع کشاورزی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

نام  ونام خانوادگی: رضوان نیک بخت 
تحصیلات :کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی
محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی قوچان 
سابقه کار:6سال